Unangam Tunuu

General-im Election-ii Kyum Tugidaa 8, 2022


Giniraalim Election-igan Angalii
Giniraalim Elections angalii (2022) kugan akux̂. Vote-inas ulaa 7:00am ilagaan 8:00 pm yaatax̂ haxsax̂takux̂. Udakus ngaan voteiikaan matakux̂ Kaznam senator-ii, Kaznam Representative-ii, Alaxsxim Tukuugamagii, Alaxsxim Kidunangan Tukuu, Alaxsxim, Senator-ingis, Alaxsxim Representative-ingis ama Sudiiyas. Vote-iimis bumaagingis imdaamis aqat inaasii (2022) Aasal Giniraalim Election-ii (October 9) inatida.

https://www.elections.alaska.gov/election-polls/

Vote-iimis anuxtaguun kaartamis patriitaĝii akiiĝasada. Asaan bumaagim kugan ukulgaakalakan aguun asxuunulax kaartam patriitaĝii matalakan aguun Ahmatim Ballot-aa sux̂tal Vote-iikaan matakux̂. Wan ahmatim Ballot-aa, vote-imis bumaagingis atxax̂tikux̂. Unangam Tunuu ilan kidux̂ asxuunulax anax̂ alal agumis vote-inas kidunangis anĝaĝinax̂ txin kiduukaa imis ukuuĝan matakux̂. Alaxsxim Tunungis ilan kidux̂ alal agumis 1-866-954-8683 tugada.

37 Ulam District-kaa Qankus hiisix̂ Judicial-im tanaa - Ballot-am Itaangiisii ❯
37 Ulam District-kaa Siching Judicial-im Tanaa - Ballot-am Itaangiisii ❯

Vote-iimis bumaagingis imdaamis aqat inaasii (2022) Aasal Giniraalim Election-ii (October 9) inatida.
Vote-inas 7:00 am ilagaan 8:00 pm akiitax̂ haxsax̂takux̂.Vote-iimis aĝigumis Kaartam patriitaĝii txin itaa sux̂tada. Asaan ukulgaakalakan aguun asxuunulax Kaartam patriitaĝii txin itaa matalakan aguun question-am ballot-aa sux̂tal vote-iikaan matakux̂. Wan question-am ballot-ii imdal agumis txin anatilgaaĝan aĝnax̂. Vote-iigumis ama Unangam Tunuu asxuunulax kidux̂ alal aguun elections kidunaa asxuunulax kidunax̂ akiiĝasaakaan matakux̂.Giniraalim Election-ii Angaligan Kugan Ukuĝaduukalakan Agumis
Giniraalim Election-ii (2022) angaligan kugan ukuĝaduukalakan agumis maakanat hasinangis malgakux̂. Aluĝis sux̂tal vote-iimis anuxtal agumis Division of Elections bumaagii imdaamis matakux̂t (October 29) kadagan imdada. Ukuĝaduukalakan agumis Ballot-aa asxuunulax inkam satxaa ilagaan anuxtal agumis (October 24) kugan imdada. Wan hiĝanax̂ inaasii (November 7) wang aĝida. Ukuĝaduukalan asxuunulax kidul alaamis aĝigumis bumaagii asxuunulax hamal al imdaamis aĝigumis (October 24) kugan txin ayugnikux̂.

Vote-inas ilan aduukalakan agumis tanangis asxuunulax ilan anangis bumaagingis https://www.elections.alaska.gov/avo/ ama Alaxsxim Ukuĝaduukalan Agumis Ballot-Itagan Bumaagii (Absentee Ballot Application) kugan ukuukaan matakux̂.

Kidux̂ Alaamis Aĝigumis
Vote-inas angalii hamang kidux̂ alaamis aqaan ilan txin kidulgaakakux̂. Election kidunaa ilan vote-naan txin kiduukakux̂. Hawakus election awanangis ilan vote-inamis ilan txin kiduuĝan matakus, wan kidunax̂ ayx̂alakan aguun, awanaan, asxuunulax awanam kidunaa alakan aguun taaman. Unangam Tunuu ilan kidux̂ alagumis, 1-866-954-8683 tugada.