Filipino (Tagalog)

2022 Pangkalahatang Halalan


Ang Araw ng Pangkalahatang Halalan ay Nobyembre 8, 2022

Bukas ang botohan mula 7:00am hanggang 8:00pm. Listahan ng lugar ng botohan ❯

Opisyal Na Pampleta Ng Halalan ❯

Maagang pagboto ay nagsisimula Oktubre 24, 2022
Listahan ng mga lokasyon ng lumiban sa pagboto ❯

Huling araw para mag-aplay para sa lumiban sa koreo na balota - Oktubre 29, 2022
Aplikasyon ng Balotang Pang koreo ❯

Distrito ng Kapulungan 5 Panghuhusga Distrito 3 - Muwestrang
Balota ❯

Distrito ng Kapulungan 37 Panghuhusga Distrito 3 - Muwestrang
Balota ❯

Pangkalahatang Halalan sa Nirangguhang Pagpili ng Pagboto

Sa isang Nirangguhang Pagpili ng Pagboto (RCV) na halalan, niraranggo mo ang mga kandidato ayon sa kagustuhan, sa halip na pumili lamang ng isa.
Paano markahan ang iyong nirangguhang Pagpili ng Pagboto ❯

Mga form ng aplikasyon
(Application Forms)

Tulong sa Linguahe
(About Language Assistance)

Tumawag sa
(Call)

  • Para sa impormasyon at tulong sa linguahe, paki-tawag sa 1-866-954-8683 (walang bayad kung nasa U.S.).