Diinahkat gwachoh dinjii gwiteetr’arilii drin gwandaa gwinzii gwik’it t’agwaheedaa gwik’it gwaheelyaa geenjit

K’eejit dinjii gwiteetr’arilii drin vaa dakłagaree’aa

Nov 2020 Dinjii gwiteetr’arilii drin, Dinjii gwiteetr’irilii naii Dinjii Gwiteetr’arilii Drin ch’oaahkat gwidehtł’yaa #2 jyahts’a’ chan t’agahnyaa “Diinahkat Gwachoh dinjii gwiteetr’ilii drin jidii eenjit nagaheedaa gwandaa gwinzii gwagwahahtsyaa.” Jii dinjii veenjit gariigwat vaa dakłagaree’aa nih’an goodlii aii ch’ijuk t’aheenjyaa, aii gwats’aii negeelzhii kwaa naii, dakdhat doo tr’ookit tr’agaheelyaa gwiteetr’agilii drin (Nonpartisan Top Four primary election) ts’a’ Dinjii Gwiteetr’arilii Drin nihłehdak negeelzhii gwats’an tr’agoogaahchii naii aii t’ee juk t’eegahaahch’yaa.

Dakdhat nihłehdak negeelzhii gwats’an tr’agaahchii naii eenjit gwagwiigwat – gwik’it teech’agaahee

Dakdhat dhat nihłehdak nigeelzhii gwats’an tra’googilii gwiintł’oo ch’agwaahkat

Nihłehdak negeelzhii gwats’an tr’agaahchii naii jidii t’agahnyaa?
NihłehdaK negeelzhii gwats’an tr’agaahchii naii dinjii gwiteetr’agilii kwaii dakdhat geenjit neelzhii veenjit garaagwat kwaii dakdhat gwats’an k’iizhak gwitee tr’agoogaheelyaa.

Nihłehdak negeelzhii gwats’an tr’agaahchii gwiteetr’agaoogilii nats’ahts’a’ tr’agwah’in?
Ninłehdak negeelzhii gwats’an tr’agaahchii nats’ahts’a’ tr’agwahiin. Nihłehkii dakdhat negaheedaa daazhyaa, dinjii gwiteetr’agilii naii nihłehdak gwats’an tr’agahahchyaa aii dakdhat gwats’an zhak ts’a’ gwitee tr’agoogaheelyaa. Dinjii gwiteetr’agilii naii doo kit geenjit neelzhii veenjit garaagwat ts’an tr’agoogaheelyaa, juu tr’ookit gwiteetra’agacheelyaa gwats’an dehtł’yaa kat gariigwat gwakat gwahee’aa izhit kwaa ji’ juu giindhan geenjit neelzhii veenjit gariigwat giindhan dagaheentł’oo. Aii eenjit gwagwiheegwat, łan gwik’it t’agahee’yaa, geenjt neelzhii veenjit garaagwat dakdhat dilk’ii eenjit. Geenjit neelzhii veenjit garaagwat gaii ch’iłtsaii ji’. (50% + 1) dinjii eenjit gwagwaagwat daanch’yaa datthak goonjik, aii datthak gahee’yaa goo’aii. Geenjit neelzhii eenjit garaagwat ch’ihłee vaKat gwaraagwat leii oonjit kwaa ji’ tr’ohkit gwagweechyaa ji’ chan hee neegwagwaheechyaa. Dahthee geenjit neelzhii veenjit garaagwat ch’andaa hoondal gwats’a’jyaa dagwaheenjyaa:

Tr’ohkit dehtł’yaa vakat garaagwat geechyaa aii deegah’in?
Geenjit neelzhii veenjit garaagwat tr’ohkit gwiteetr’agaahchii aii zhrih gaheechyaa.

  • Geenjit neelzhii veenjit garaagwat 50% izhit kwaa ji’ gwandaa oonjik ji’, tr’ohkit gwiteetr’agahahchyaa giiyeenjit gwaheegwat. Aii t’ee geenjit neelzhii veenjit garaagwat gaii ch’iłtsaii.
  • Tr’ohkit geenjit neelzhii veenjit garaagwat gaii ch’iłtsaii kwaa ji’, chan hee ch’ageechyaa neegwagwahahtsyaa.

Chan hee neegiiyeheechyaa ji’, dehtł’yaa vakat gariigwat jyahts’a giiyeheechyaa ts’a’ ch’izhii aii nats’ahts’a’ t’agiiyahah’yaa?
Tr’ohkit t’agii’in geenjit neelzhii veenjit garaagwat khaiints’a’ nihłehkii daadhat gaheedaa geetr’agwagwah’in agahoonjyaa. Ts’a’ juu goots’inyaa gwats’aii gwiteetr’agahahchyaa aii t’ee geenjit neelzhii veenjit garaagwat aii juu tr’ooniindhat naii dehtł’yaa vakat gariigwat gwakat gahaak’yaa. Jii dehtł’yaa vakat gariigwat dahthee daanagahahdal gwats’a’ datthak, geenjit neelzhii veenjit garaagwat ch’ihłak t’ooneheedhaa gwats’a’ t’agahee’yaa ts’a’ 50% izhit kwaa ji’ gwandaa. Vakat gariigwat gwizhit ganahchal. Chan hee neegwanweechyaa ji’ dinjii gwiteetr’arilii ch’ihłee vakat gariigwat ch’ihłakhoohdal.

Dakdhat gwinleii gwats’an tr’agwigwilii gwats’an nik’ee gwit’eegwaahch’yaa?
Aaha’. Dakdhat geenjit neelzhii veenjit garaagwat gwinleii gwats’an. Han ji’ gaa nihk’it geenjit gahinkhyaa, aii juu gwats’an tr’agahahchyaa geenjit. Juu dakdhat gaii ch’iłtsaii kwaa ji’ gaa nihk’it. Dakdhat gwinleii geenjit neelzhii veenjit garaagwat aii dehtł’yaa vakat gariigwat nihk’it k’iindaa, neekwat, tik, doo ts’a’ ch’inłoonli’ juu giindhan, dakdhat juu niindhan giŁeegaheeŁchii ji’ ai juu gaii ch’ahahtsyaa nagoohahk’yaa.

Nats’ahts’a’ dakdhat juu niindhan veenjit garaaheegwat drin. Aii nats’ahts’a’ vakat gariigwat gwidehtł’yaa gwahiigwat?
Dinjii gwiteetr’agilii han geenjit neelzhii veenjit gariigwat dakdhat nageezlhii datthak (Geenjit Neelzhii veenjit garaagwat goovoozhri’ ji’ gaa dahiintł’oo) gaii nihŁagaatsii gwizhit jii goovoozhri’ dahiintł’oo vakat gariigwat dehtł’yaa kat aii gwats’an tr’agaheelyaa. Dinjii gwiteetr’ili naii dakdhat daanch’yaa izhit kwaa ji’ nitsya’ geenjit neelzhii veenjit gariigwat aii han jyaa dagahee’yaa, han gwik’it t’aho’in. Dinjii gwiteetr’agilii naii geenjit neelzhii veenjit garaagwat dakdhat zhyaa t’agwagwahahkhyaa ts’a’ ch’adagantł’oo gwit’eegaahch’yaa kwaa.

Geenjit neelzhii veenjit gariigwat goovoozhri’ gwats’aii vakat gariigwat dehtł’yaa Kkiizhak dineheetł’oo. Dakdhat ch’eechyaa shriits’aii geenjit neelzhii goovoozhri’ k’iizhaK heedlyaa.

Nat’s’ah ts’a’ dehtł’yaa kat gariigwat gwinzii  gach’ahiindhat Nats’ą̀ts’ą̀’ dèegwihee’yàa Dinjii gwiteetr’areheelyaa aii dakdhat geenjit neelzhii veenjit garaagwat juu niindhan gwiteetr’ahahchyaa.

  • Dakdhat gwinleii izhit kwaa ji’ goolat geenjit neelzhii veenjit garaagwat gwik’it t’iindhan
  • Gwiinzii datthak gwizhit ch’ihłak zhrih gwandaa nakwaa, jidii ghoo gwizhit gach’ahoothaa yuu geenjit neelzhii veenjit garagwat ch’ihłee zhrih gooteegwaanch’yaa ts’a’ izhit kwaa ji’ k’iizhak ts’aii danahotł’oo
  • Juu tr’ohkit niindhan gwiteetr’ahahchyaa jidii ghoo dha’aii gach’ahoohthaa yuu, juu tr’ohkit k’iizhak ts’aii danahotł’oo gwats’an gwiteetr’ahahchyaa
  • Juu gwats’aii niindhan gwiteetr’ahahchyaa, gwinzii datthak gwizhit jidii ghoo dha’aii gach’ahoohthaa yuu, juu gwats’aii k’iizhak ts’aii danahotł‘oo gwats’an gwiteetr’ahahchyaa
  • Ch’ijuk t’anizhik ji’, han dehtł’yaa kat gariigwat k’eejit ach’ahaanhkat.

Geenjit neelzhii veenjit garaagwat goovoozhri’ daraheentł’oo aii nats’ahts’a’ gooveenjit garaheegwat?
Juu geenjit neelzhii veenjit garaagwat voozhri’ dehtł’yaa vakat gariigwat dha’aii kwaa ji’ vakat juu niindhan dehtł’yaa gwakat jidii ghoo dha’aii zhit gach’ahiindhat yuu.

Aii dehtł’yaa vakat gariigwat ch’ijuk vakat gach’adhiindhat ji’ dinjii gwiteetr’arilii drin, dinjii gwiteetr’agilii naii, aii gwits’i’ gwik’eehaanhtyaa yuu?

Dakdhat Neelzhii neekwaii nihtaii aii tinch’yaa t’aa hohdaa kwaa. Gwik’it nizhik ji’ aii ch’igeechyaa izhit t’ee dagwahaa’aii ts’a’ dakdhat neekwaii gwats’a’, aii gehdaa dakdhat zhrih gaheechyaa
Nihłehdak negeelzhii gwik’it juk t’agwaayii aii tah t’igahee’yaa

Jii geenjit neelzhii veenjit garaagwat shriit’aanch’yaa naii dakdhat nagaheedaa geenjit nihk’it goovintł’ohłyaa shro’ jyaa dinizhik ji’, dinjii gwiteetr’arilii veenjit garaagwat izhit gehndaa t’ahinjyaa ts’a’ dehtł’yaa kat garaagwat giłeeyeheechyaa kwaa aii juu geenjit neelzhi veenjit garaagwat jidii.
Dehtł’yaa kat garaagwat gehndaa t’agwiizhik

Geenjit Neelzhii Veenjit garaagwat shriit’agaanch’yaa naii dakdhat nagaheedaa geenjit nihk’it goovintł’oh’aa shro’, aii nihłehdak nigeelzhii ch’ihłak gwandaa, aii nihk’it dakdhat t’aheech’yaa”. Ts’a’ geenjit neelzhi veenjit garaagwat t’ee kyaa dakdhat giiniłdii aii zhrih gaheechyaa.
Dehtł’yaa kat gariigwat nihk’it t’inch’yaa

Han Geenjit Neelzhii veenjit garaagwat ch’ihłak zhrih veenjit gwahiihgwat?
Aaha’! gwiK’it t’iindhan ji’ han Geenjt Neelzhii Veenjit gariigwat tr’ookit dehtł’yaa kat veenjit gwahiingwat. Aii ts’a’ chan ch’izhii dakdhat Geenjit Neelzhii Veenjit gariigwat aii juu tr’ohkit niindhan izhit ji’ gaa t’ohŁii t’agwaheech’yaa kwaa.

Ch’izhii dakdhat geenjit Neezhii Veenjit garaagwat aii juu tr’ohkit gwiteetr’aŁchii izhit han tr’adagahoo’yaa?
Akwaa. Juu tr’ohkit gwats’an tr’aanhchii zhrih gaheechyaa. Tr’ohkit t’agii’in gwats’an neekwat, tik, doo łt’a’ ch’izhii gwats’an tr’aanhchii aii kwaii t’eegaanhch’yaa, tr’ohkit dhidii geenjit Neelzhii Veenjit gariigwat gaii ch’iłtsaii kwaa ji’ gwizhrih.

Geenjit Neelzhii veenjit gariigwat dakdhat datthak nindak gahaazhyaa?
Akwaa. Dakdhat daanch’yaa niindhan izhit kwaa ji’ geenjit neelzhii veenjit garaagwat gintsya’ ji’ gaa. Dakdhat geenjit Neelzhii Veenjit gariigwat vakat gach’ahiindhat gwat’aanhch’yaa kwaa. Aii dakdhat nihk’it t’aheech’yaa nihk’it gohtsyaa shro’. ch’ihłaK izhit kwaa ji’ gwandaa gohtsya shro’ aiits’a’ dakdhat datthak geenjit neelzhii veenjit garaagwat aii dakdhat datthak yohoondal kwaa.

Geenjit Neelzhii Veenjit gariigwat Dǫǫ nihŁehdak nigeelzhii niłehkii dakłegeedaa, izhit doo gwariingwat izhit lee t’agwinyaa?
Akwaa – Nihłehkii dakłegaheedaa Ch’ihłak aii dehtł’yaa vakat gariigwat, aii zhrih gaheechyaa. Nidehtł’yaa vakat gariigwat, aii zhrih gaheechyaa. Nidehtł’yaa vakat gwadhiingwat aii zhrih gaheechyaa. Aii geenjit Neelzhii Veenjit garaagwat dakdhat dhidii, tthaii hee gehłeegiiyahahchii kwaa. Oodee dakdhat Geenjit Neelzhii Veenjit garaagwat gehłeegiyaahchii ji;, aii vakat gariigwat gwidehtł’yaa juu gwats’aii dakdhat Geenjit Neelzhii Veenjit garaagwat aii łs’a’ haadhal.

Jaghaii gwich’eechyaa deechyaa tyah nihłekii dakłegeedaa, aii eenjit jaghaii giit’eehaahch’yaa?
Geenjit Neelzhii Veenjit garaagwat 50% ts’a’ gehndaa oonjik kwaa ji’, dehtł’yaa vakat gariigwat datthak giinchyaa aiitł’ee giit’eehaahch’yaa.

Aii gwich’eechyaa dechyaa tyah t’agii’in gwizhit nihłaa nihk’it gaii ch’agiłtsaii ji’ deegwaheenjyaa?
Geenjit neelzhii Veenjit gariigwat ch’ihłee nats’ahts’a’ dak ładahaachyaa, Aii t’agii’in gwideezhak geenjit Neelzhii Veenjit gariigwat neekwaii nitsii nihłaa gehdaa aii juu gwiteetr’arilii gariigwat nitsya’ gii’ii ji’ diiNahKat Gwachoh deegwideedaghan kat jyaa dagwinyaa. Nihłaa geedaa ji’ “by-lot (Aii ch’ihłee Geenjit Neelzhii Veenjit gariigwat gaŁeegahahchyaa)” łs’a’ dakdhat geenjit Neelzhii Veenjit gariigwat gwataii ahaa gehndaa łr’aheehaa, Gwik’iich’iinkhyit akwat gwik’eech’iinghyit kwaa “by-lot (ch’ihłee Geenjił Neelzhii Veenjit gariigwat giŁeegahahchyaa)” Aii t’ee Division Director tuuvit zheeł’ahaahthal izhit kwaa ji’ gał ch’andaa t’ahjyaa hahee’aa. Geenjił Neelzhii Veenjił gariigwat neekwaii khaiinłs’a’ chan gwik’it t’agaheenjyaa.

Dinjii Gwiteetr’arilii Drin aii khaa nats’ahts’a’ teegwaheedhaa li’?
Dinjii Gwiteetr’arilii Drin aii khaa, dinjii gwiteetr’arilii naii juu tr’ohkit dakdhat gwiteetr’aga’ahchii aii izhit t’ee zhyaa t’inch’yaa. Łeendaa nats’ahts’a’ dinjii gwiteetr’agilii drin gwik’it t’agwaheech’yaa. Aii gwik’ił t’agwaheech’yaa kwaa dahthee State Review Board dehtł’yaa gwakat gwagweheegwat ts’a’ dinjii gwiteetr’arillii drin, juu datthak izhit dilk’ii kwaa; dinjii gwiteetr’arilii ch’igwaakat datthak ginch’yaa aii tł’ee t’ohju’i hee heezyaa.

Aii gwich’eechyaa deechyaa tyah nijin ji’ łs’a’ niiin ji’ t’agahee’yaa?
Aii gwich’eechyaa deechyaa tyah drin 15, dinjii gwiteetr’arilii drin gwats’a’ dehtł’yaa vakat gariigwat, khaiints’a’ gaheechyaa, jii t’ee Juneau Director’s Office, izhit t’agahee’yaa. Nijin ji’ dakdhat gwiteetr’agahahchyaa dinjii gwiteetr’agilii deegwii’in gaashahaandaii.

Nijin ji’ Nihłedak negeelzhii gwats’an tr’agaahchii gwiteełr’agaheelyaa?
Nihłehdak negeelzhii gwats’an tr’agaahchii gwiteetr’agaheelyaa drin izhit ji’ zhyaa vit’eehaahch’yaa kwaa, izhit ji’ gaageheendaii. Juu naii datthak izhit dilk’ii kwaa ts’a’ ch’oogwaankat vakat gariigwat dehtł’yaa datthak ginch’yaa. Aiitł’ee DiinahKał Gwachoh gwideedaghan k’iighai’ drin 15th dinjii gwiteetr’arilii veenjit gariigwat aiitł’ee. Aii zhyaa gwagwaagwat, State Review Board dinjii gwariigwat drin aii gwidehtł’yaa Kat gwigwiheegwat.

Nats’ahts’a’, nijin ji’ aii geenjit neelzhii veenjit garaagwat łr’ohkit dhaŁdii nijin ji’ giłeegiiyahahchyaa?
Aii gwakat chan jii dehtł’yaa vakat ch’adagaantł’oo, Division ginjiK tyah vakat ch’adanahotł’oo aii gwakat hee’aa. Aii t’ee juu ch’andaa vakat garaagwat dehtł’yaa geenjit Neelzhii Veenjit garaagwat juu gaii ch’iłtsaii naii gwakat hee’yaa. Aii dehtł’yaa deegii’in datthak daanch’yaa gariigwat gii’ii ts’aii nats’ahts’a’ dakłigeedaa, aii gwakat nigwigweheelyaa.

NihłhedaK gwats’an tr’agoogilii gooveenjit gariigwat nijin dehtł’yaa zheh gwit’eegahaach’yaa?
Jii dehtł’yaa gwideedaghan k’it t’inch’yaa t’ee US kih heedyaa vats’aii heedyaa, NahKat Senate dilk’ii, NahKat Rep. dilk’ii, NahKat Gwachoh Gwats’a’ K’eedeegwaadhat t’saii dhidii, ts’a’ chan NahKat Gwachoh rep. ts’a’ Senator aii Kwaii chan t’agahnyaa.

Dakdhat nihłehdaK nigeelzhii gwats’an tr’agoogilii aii ch’oaakat choh ts’a’ ch’oaakat dehtł’yaa eenjit giit’eehaahch’yaa?
Akwaa. Ch’oaakat choh nineeheedyaa geenjit naii datthak ts’a’ deegwihee’yaa gwik’it t’agwahee’yaa gwidehtł’yaa aii yeenaa deegii’in gwik’it t’agahee’yaa, Aaha’ izhit kwaa ji’ nakwaa yeenaa dinjii gwiteetr’arilii Drin nihk’it gwik’it t’agwaheech’yaa.

Nijin ji’ tr’ohkit/nijin ji’ dinjii gwiteetr’arilii drin dakdhat nihłehdak nigeelzhii gwats’an tr’agoogilii vaa dakłigaree’aa nih’an goodlii nijin ji’ giit’eehaahch’yaa?
Divii Zhrii 8, 2022, Dinjii Gwiteetr’arilii gooveenjił gariigwat Drin ji’.

Jii gwats’an gagaraa’ee ginjik daazhyaa kwaii datthak vizhit heedlyaa?
Aaha’. Vats’an gagaraa’ee ts’a’ geedoogaantan gwidehtł’yaa aii haa gwik’it teech’agageheekhyaa ts’a’ Division ginjik tyah gwizhit ch’adanahotł’oo, gwakat gwaheedlyaa. Dinjii gwiteetr’agilii naii datthak gagoorahahdaii, aii gwiteech’areelyaa datthak gwizhrih nigeheelyaa.

Jii kwaii gwalat, vakat nagwaatsi’, vakat nagwaatsi’ zhit nihts’a’ gaginkhii, k’iindaa nadhat ts’a’ ginkhii?
Dehtł’yaa vik’it teeltsi’, dehtł’yaa gwakat goohiidri’; dehtł’yaa vakat gariigwat vaagwagwaraa’ee gwidehtł’yaa. Khaihłan nineegiidal ts’a’ ch’igoaakat naii, Gwik’it teech’aheelyaa gwits’iheenjyaa, vaagagaraa’ee giit’eehaahch’yaa ts’a’ juu dinjii gwiteetr’agilii naii gooveegwagwantrii naii t’igaheenjyaa. Juu naii chan dakdhat nihłehdak nigeelzhii gwats’an tr’agoogilii t’eegaahch’yaa. Ch’ihłoaatin ts’a’ ch’anleechoo ch’ihłaK zhak dhitin (17), U.S. kwaiik’it gwachoh, San Francisco, Santa Fe ts’a’ Minneapolis Dakdhat nihłehdaK nigeelzhii gwats’an tr’agoogilii kwaii t’eegaanch’yaa,aii gwak’aa chan. Nahkat Gwachoh Maine chan Federal nihłehkii dakłehgeedaa, Aii datthak giit’aahch’yaa, Academy Award chan giit’aahch’yaa.

FAQ’s dehtł’yaa kat nał’in haa gwagwal’ee kwaa. Ch’izhii geedooraantan gwidehtł’yaa kwaii chan gwizhrih heedlyaa?
Aaha’ – Division kwaii vaa geedooraantan gwidehtł’yaa datthak dinjii gwiteetr’arilii drin ts’a’ łr’ohkit dinjii gwiteetr’arilii Drin gooveenjit gariigwat gwats’a’ shreedrin datthak gwiheedlyaa. Jii t’ee dinjii gwiteetr’agilii naii t’ee tr’iilee gooveenjit gwiheedlyaa, jii k’eejit dinjii gwiteetr’arilii drin vaa dakłagaree’aa nih’an goodlii dinjii gwiteetr’arilii geenjit garaheegwat, May 2021 izhit ji’ dinjii gwiteetr’agilii naii jii giich’oaatan. Dinjii gwiteetr’araheelyaa eenjit tr’agwah’in naii eenjit.

Gwats’aii neelzhii kwaa dakdhat doo, jidii kyhit gach’agwaahkat

Dakdhat doo gwats’aii nigeelzhii kwaa tr’ookit?
Vakat gariigwat ch’ihŁak zhrhn gwaheelyaa, dinjii nagahahchyaa veenjit gariigwat aii datthak. Juu naii nihk’it ninch’ajadhat naii ginlii ji’ gaa nihk’it izhit kwaa ji’ nik’it nach’agadhat, khaihŁok t’aginch’yaa ts’a’ nihts’aii nigeelzhii ji’ gaa. Dinjii gwiteetr’igilii naii dinjii geenjit naheehaa aii veenjit gariigwat Ch’ihłee juu niindhan aii eenjit gwaheegwat.
Aii Dinjii gwiteetr’arilii naii ch’izhii tee t’aginch’yaa ji’ gaa nihk’it eenjit neelzhii doo naii nihłehdaa nagaheedaa gwak’eegwagwandak, aii juu dinjii gwiteetr’ilii vakat gariigwat gwandaa oonjik ji’, dakdhat naheehaa ts’a’ dinjii gwiteetr’arilii gwitee heedyaa, juu tr’ookit gwiteetr’agaheelyaa naii eenjit khaihŁan nagaheedaa drin aii naii juu gwitee tra’agaahchii izhit juu khaihłok t’inyaa naii gwik’it t’ineegaheenjyaa kwaa.

Dinjii nagahahchyaa veenjit gariigwat doo naii nihłehdaa nageheedaa gwik’eegwagaandaii izhit giintsya’ ji’ deegwaheenjyaa?
Aii juu geenjit neelzhii gooveenjit gariigwat datthak nihłehdaa nagiinjil naii dinjii gwiteetr’arilii drin gwitee googwaheelyaa.

Nijin ji’ tr’ookit gwiteetr’agareheelyaa drin dakdhat doo tr’ookit tr’agaheelyaa gwiteetr’agili vaa dakłagaree’aa gwit’ee hahchyaa.
August 16, 2022 Juu tr’ookit gwiteetr’areheelyaa naii eenjit khaihłan naraheedaa drin.

Gwakhiihgwat geenjlt shoozhri’ danahotł’oo khaihłok t’inch’yaa teedhiidii juu eenjit gwakhiihgwat aii han gwats’ooghaii t’aheech’yaa?
Akwaa. Dinjii nagahahchyaa veenjit gariigwat aii datthak dehtł’yaa vakat gariigwat nihk’it t’aheech’yaa ts’a’ dinjii gwiteetr’arilii naii datthak aii juu giindhan han eenjit gwagweheegwat, gwakhiihgwat geenjit shoozhri’ danahootŁ’oo khaihłok t’inchyaa teedhiidii ji’ gaa nihk’it.

Aii juu tr’ookit gwiteetr’agaheelyaa naii eenjit khaihłan nareheedaa drin, aii kwaii t’ee han gwiteegahaak’yaa?
Juu dinjii gwiteetr’agaheelyaa gwidehtł’yaa gwakat goovoozhri’ dhidlii naii AS 15.25.030(a) aii k’it t’aheech’yaa goo’aii ts’a’ juu geenjit neelzhii eenjit garaagwat naii tr’ookit gwiteetr’agaheelyaa naii eenjit khaihłan naraheedaa drin gwakat noihshi’ yiindhan ji’ dinjii gwiteetr’arahahchyaa gwitr’it t’agwahah’yaa aii dehtł’yaa geenjit shriheelyaa. Juu tr’ookit veenjit garaagwat geenjit naheehaa tr’ookit dilk’ii naii khaihłok neelzhii naii tee geelk’ii gwat’aahch’yaa kwaa.

Geenjit neelzhii veenjit garaagwat dakładaachyaa aii dehtł’yaa nijin drin dehtŁ’yaa geenjit shriheelyaa goo’aii gehndaa tr’agwaandaai ji’ deegwaheenjyaa?
Juu tr’ooKit gwiteetr’agaheelyaa naii geenjit khaihłan naraheedaa drin izhit duuyee gwitee t’agii’in gaa dehtł’yaa geenjit shrigaheelyaa aiits’a’ geenj’it neelzhii veenjit gariigwat aii zhit digwigwaheentł’oo aii jyahts’a’ han gwiteegahaak’yaa. Aii dinjii gwiteetr’arilii vakat gariigwat gwidehtł’yaa kat.

Geenjit neelzhii veenjit gariigwat naii khaihłok t’aginch’yaa, nihts’aii nageelzhii ts’a’ nihts’aginyaa naii gwitee geelk’ii kwaa ji’ gaa dinjii gwiteetr’arilii geenjit khaihłoK naraheedaa drin dinjii ch’oozhri’ geegwahjii k’iighai’ ji’ gaa gwitee gahaak’yaa?
Akwaa. Jii k’eejit gwideegwadaghan t’eh, Juu gwiteetr’agaahshii, ch’oozhri’ teegwahjii gwik’iighai’ gwik’it gwaayii naii geenjit neelzhii veenjit garaagwat duuyee chan hee gwik’it t’agwaheech’yaa kwaa. Dinjii Gwiteetr’arilii Drin aii juu gwiteetr’ayaahchii, ch’oozhri’ teegwahjii gwik’it t’aneegwaheenjyaa kwaa. Geenjit neelzhii veenjit garaagwat tr’ookit dilk’ii naii tr’ookit gwiteetr’agahee’yaa naii geenjit khaihłan naraheedaa dehtł’yaa kat garaagwat gwakat geelk’ii kwaa ji’ Dinjii Gwiteetr’arilii geenjit gariigwat drin gwats’a’ khanagaandaii gaa gwitee niginjiL kwaa ji’ han juu naii gwiteehaak’yaa dehtł’yaa kat gariigwat dinjii geenjit neelzhii veenjit gariigwat t’ee goovoozhri’ daraheentł’oo aii dehtł’yaa jaghaii gwitee gook’i’ giindhan geenjit ch’adagaheentł’oo, ch’ihłoonli’ drin, dinjii gwiteetr’arilii drin gwats’a’ gwazhrih gwagwii’ii.

Geenjit neelzhii neenjit garaagwat naii, Juu tr’ookit gwiteetr’agaheelyaa naii geenjit khaihłan naraheedaa deegaanch’yaa ji’ gaa gwitee gaheedaa?
Akwaa.

Dinjii gwiteetr’arilii ch’oaakat gwidehtł’yaa juu tr’ookit gwiteetra’arilii vakat gariigwat ch’ihłee aii zhrih tr’ookit gwahee’aa?
Akwaa. Juu gwats’aii nageelzhii kwaa naii tr’ookit gwiteetr’agaheelyaa. Vakat gariigwat aii zhrih vit’eegwahch’yaa