Gwich'in Athabascan

Juu gwiteetr’igiheelyaa eenjit
khaihłok nigeheedaa


Dinjii Gwiteetr’areheelyaa Drin – Drintł’ee Neekwaii,
Divii Zhrii 8, 2022

Dinjii gweetr’areheelyaa gihdeegach’igaheechyaa vanh 7 gwats’an khaa 8 gwats’a’
Nijin dinjii gwitr’iriheelyaa gwideek’it gwankantii ❯

Jii dehtł’yaa t’ee juu naii gwitee haak’yaa ts’a’ jidii geenjit gwik’it t’igwihee’yaa kwaii datthak danakhwatł’oo. ❯

Gwats’a’ Ts’a’ Zhat Gwahaah’yaa Kwaa Ji’ Dinjii Gwiteetr’arilii Gwahiingwat Geenjit October 24, 2022
www.elections.alaska.gov/avo/

Izhit gaheek’yaa kwaa ji’ dehtł’yaa kat gariigwat aii shrahohłyaa izhit gwats’a’ gwazhrih gahoh’ii - Vadzhaih Zhrii 29, 2022
Dinjii gwiteetr’arilii izhit gahaak’yaa kwaa ji’ gwidehtł’yaa ❯

Nahkat Nih’an Goodlii Zheh 36 Ch’ooahkat zheh kwaii gwanahkat nih’an goo’aii 3 - Cucuklircuutem Ayuqi ❯
Nahkat Nih’an Goodlii Zheh 36 Ch’ooahkat zheh kwaii gwanahkat nih’an goo’aii 3 - Cucuklircuutem Ayuqi ❯

Nihłehdak Negeelzhii Ch’adai’ Hee Gwats’an Tr’agoogaahchii Gooveenjit Gwagwaagwat Dinjii Gwiteetr’arilii Drin

Dakdhat nihłehdak nigeelzhii gwats’an tr’agoogaahchii (RCV) dinjii gwiteetr’areheelyaa drin, juu dakdhat geenjit neelzhii veenjit garaagwat nihtaii juu niindhan gwats’an tr’ahahchyaa ts’a’ ch’ihłee zhrih gwats’an tr’ahahchyaa.
Dakdhat nihłehdak negeelzhii gwats’an tr’agoogaahchii naii eenjit gwagwiigwat – gwik’it teech’agaahee. ❯

Public Servic Announcements

Juu Gwich’in k’yaa giinkhii aii gwits’eheenjyaabr
eenjit zhat heedyaa

Dzaa ch’oohłaii

  • Tth’aii hee gaahoondaii yuuthan ji’ dzaa gwats’a’ ch’oohłaii: 907-270-2700 or 1-866-954-8683 (toll free within the U.S.)

Dinjii gwiteetr’arilii geegwaandak gwidehtł’yaa

Gwich'in Glossary of Election Terms