Gwich'in Glossary

Translation Word
[ + ] Jii dehtl’yaa t’ee juu naii gwitee haak’yaa ts’a’ jidii geenjit gwik’it t’igwihee’yaa kwaii datthak danakhwatl’oo. Play Audio FileOfficial Election Pamphlet
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii izhit gahaak’yaa kwaa ji’ gwidehtl’yaaPlay Audio FileAbsentee Ballot Application
[ + ] Deedagwidaghan ahtsii choo naii deedagwidaghan gahtsii gehdaa tr’igiinjikPlay Audio FileAct
[ + ] Nijin dinjii gwiteetr’iriheelyaa geech’igidiintinPlay Audio FileOpen
[ + ] Jii tyah t’ee deegwihee’yaa gwik’it gwiheelyaa dehtl’yaa vizhit hahchal aii t’ee gwiinzii yahah’yaa ts’a’ yiheechyaaPlay Audio FileOptical Scan
[ + ] Dinjii Zhuh K’yaa lihteech’ideelyaa haa gwits’iheenjyaaPlay Audio FileOral Language Assistance
[ + ] Dinjii gwiteetr’ariheelyaa gwehkii tr’iilee gwiheelyaa geenjit tr’agwagwah’inPlay Audio FileOutreach Worker
[ + ] Dehtl’yaa kat dinjii gwiteetr’araheelyaa geenjit gwaroogitPlay Audio FilePaper Ballot
[ + ] Juu dinjii yiindhan yeenjit dehtl’yaa vakat gwariigok yats’a’ hahchalPlay Audio FilePersonal Representative
[ + ] Dinjii ch’oozhri’ teegwiljik, k’eegwiich’yaa ch’oorahkat gwidehtl’yaa kat hee’aa geenjit, juu kih deelk’ii gwats’a’ k’eedeegwaadhat naii intl’eegiihahchalPlay Audio FilePetition
[ + ] Juu nihk’it ninjich’adhat naii khaihlok giinlii ts’a’ nihts’aii neegilzhii haa nilihts’iginyaaPlay Audio FilePolitical Party Affiliation
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii deek’it gwitr’it t’agwah’inPlay Audio FilePoll Worker
[ + ] Nijin dinjii gwiteetr’arilii deek’it nineegwiidhat dai’ dahkhyuk t’igihee’yaa gwik’it t’igihee’yaaPlay Audio FilePolling Place Hours/Poll Hours
[ + ] K’eegwiich’yaa gwit’eegwahch’yaa giineech’adaahkhanPlay Audio FileAddendum(s)
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii gwideek’itPlay Audio FilePolling Place/Poll
[ + ] Dehtl’yaa heendaa veenjit gwaroonkwat igwiheech’yaa eenjit kat gaaraht’anPlay Audio FilePostage Stamp
[ + ] Dehtl’yaa vizhit neeraazhik heendaa eenjit izhik drin giiyaagwiigwatPlay Audio FilePostmark
[ + ] Dehtl’yaa vizhit neeraazhik heendaa eenjit izhik drin giiyaagwiigwatPlay Audio FilePostmarked
[ + ] Dinjii gwiteetr’aheelyaa aii geenjit dehtl’yaa kat gavoozhri’ danakhwatl’ooPlay Audio FilePrecinct Register
[ + ] Juu tr’ookit gwiteetr’ariheelyaa naii eenjit khaihlan nariheedaaPlay Audio FilePrimary Election
[ + ] Jidii deegwihee’yaa giindhan eenjit ch’adagaantl’oo ts’a’ gwintl’eegiiyahchaaPlay Audio FileProposal
[ + ] Deegwideedaghan deegiihah’yaa giindhan eenjit ch’adagaantl’oo ts’a’ gwintl’eegiiyahchaaPlay Audio FileProposed Law
[ + ] Jidii deegwihee’yaa giindhan eenjit ch’adagaantl’oo ts’a’ gwintl’eegiiyahchaaPlay Audio FileProposition
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii aii kat noozhri’ dha’aii kwaa ji’, geenjit ch’oorahkat dehtl’yaa shriheenlyaaPlay Audio FileQuestioned Ballot
[ + ] Alaska nahkat gwich’in niliiPlay Audio FileAlaska Resident
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii aii kat noozhri’ dha’aii kwaa ji’, geenjit ch’oorahkat dehtl’yaa shriheenlyaa ts’a’ dehtl’yaa vizhit neeraazhik zhit hahchalPlay Audio FileQuestioned Ballot Envelope
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii aii kat noozhri’ dha’aii kwaa ji’, geenjit ch’oorahkat dehtl’yaa kat dinjii gwiteetr’arilii eenjit gwihiingwatPlay Audio FileQuestioned Voting
[ + ] Nijin deegwideedaghan ahtsii choo naii deegwideedaghan giltsaii, aii dinjii gwiteetr’ilii naii deegwideedaghan heelyaa akwat heelyaa kwaa giheenjyaa ts’a’ aii geenjit gwigwiheegok.Play Audio FileReferendum
[ + ] Geedoodaraantan zheh gwizhit juu geenjit nizii gwiteetr’agiliiPlay Audio FileRegional Educational Attendance Area Election (REAA)
[ + ] Dinjii Gwiteetr’arilii Gwanahkat Nih’an Goo’aii gooveenjit zheh goo’aiiPlay Audio FileRegional Elections Office
[ + ] dinjii gwit’eetr’arilii geenjit dehtl’yaa kat noozhri’ niin’aiiPlay Audio FileRegister to Vote
[ + ] Juu dinjii gwit’eetr’arilii aii geenjit ch’adai’ hee voozhri’ dha’aiiPlay Audio FileRegistered Voter
[ + ] Dinjii juu dehtly’aa gwinzii shrinlik ji’ geenjit aii dehtl’yaa nah’inPlay Audio FileRegistrar
[ + ] Dagoozhri’ nigihee’aa izhik gwats’a’ gwizhrih gogwii’iiPlay Audio FileRegistration Deadline
[ + ] Dinjii nijin vizheh goo’aiiPlay Audio FileResidence
[ + ] Nihleech’ijuk ji’ gaa khan gwihiingokPlay Audio FileAlternative voting methods
[ + ] Aii dinjii nijin vizheh goo’aiiPlay Audio FileResidence Address
[ + ] Nats’aa deegwiindhan gwik’it gwiheelyaa ji’, geenjit dehtl’yaa kat nagwagwa’ak ts’a’ gwintl’eegiihahchaaPlay Audio FileResolution
[ + ] Dehtl’yaa diits’a’ nagahtsuu eenjit dehtl’yaa vizhit neeraazhik tr’iilee vakat ch’adanakhwatl’oo oo’an neeheendaa geenjit vizhit iltsuuPlay Audio FileReturn Mailing Envelope
[ + ] Dinjii Gwiteetr’irilii Gwidehtl’yaa K’it T’iinch’yaaPlay Audio FileSample Ballot
[ + ] Nahkat Nih’an Goo’aii Gwizhit Geedoogadaantan Geenjit Kih Giilk’iiPlay Audio FileSchool Board
[ + ] Dehtl’yaa vakat gwiraagwat giihah’yaa gwits’i’ gwizhit neeraazhikPlay Audio FileSecrecy Sleeve
[ + ] Dehtl’yaa shrigiinlik kat dagoozhri’ dagantl’ooPlay Audio FileSign the Form/Sign the Application
[ + ] Naagiheendaii eenjit dehtl’yaa kat ch’agahaadhatPlay Audio FileSignature
[ + ] Vakhaii, ilts’ik, akwat vit’igwiin’ee geh’an dinjii gwiteetr’irilii deek’it nahaii kwaa, aii geenjit dehtl’yaa gwanlii shrigiinlikPlay Audio FileSpecial Needs Ballot
[ + ] Vit’igwiin’ee naii nihleech’ijuk gwigwiigok eenjit jidii t’eegahahch’yaa gwanliiPlay Audio FileSpecial Needs Voting
[ + ] Gwideegwadaghan ch’ijuk shrineegiiheelyaaPlay Audio FileAmend
[ + ] Vakat gwariigok gwidehtl’yaa iizuu dai’, chan hee ch’izhii dehtl’yaa shreegiheelyaa goo’aiiPlay Audio FileSpoiled Ballot
[ + ] Alaska-nahkat K’eedeegwaadhat Choo naii deenaadai’ Deegwideedaghan giltsaii aii ts’an tth’aii hee gwigwee’aaPlay Audio FileState Constitution
[ + ] Alaska Nahkat Representative NiliiPlay Audio FileState Representative
[ + ] Alaska Nahkat Senator NiliiPlay Audio FileState Senator
[ + ] Ginjik haa jaghaii dinjii gitr’ii’ee nyaaPlay Audio FileStatement in Opposition
[ + ] Ginjik haa jaghaii dinjii geet’iindhan nyaaPlay Audio FileStatement in Support
[ + ] Jii deegwideedaghan dhidlit ji’ Alaska nahkat naii deegwahtsii gwagoohookwatPlay Audio FileStatement of Costs
[ + ] Ch’oorahkat Zheh Dak Gwaa’ai’ T’eh Goo’aiiPlay Audio FileSuperior Court
[ + ] Ch’oorahkat Zheh Dak Gwaa’ai’ T’eh Goo’aii Gwizhit Dinjii Ch’ooahkat NiliiPlay Audio FileSuperior Court Judge
[ + ] Ch’ooahkat Zheh Dak Gwaa’ai’Play Audio FileSupreme Court
[ + ] Deegwideedaghan ch’ijuk t’iheech’yaa geenjit eetr’agwagwah’inPlay Audio FileAmend Current Law
[ + ] Ch’oorahkat Zheh Dak Gwaa’ai’ Gwizhit Dinjii Ch’ooahkat NiliiPlay Audio FileSupreme Court Judge
[ + ] Gooheenkwat kwaa ts’a’ khan gwats’a’ ch’ahahlaiiPlay Audio FileToll Free (number)
[ + ] Jidii k’eiich’ii vakat gwarahtrat haa gwiriigokPlay Audio FileTouch Screen Ballot
[ + ] U.S. Nahkat K’eedeegwaadhat Choo naii deenaadai’ Deegwideedaghan giltsaii aii ts’an tth’aii hee gwigwee’aaPlay Audio FileU.S. Constitution
[ + ] Dinjii andah geegiginkii kwaaPlay Audio FileUndeclared
[ + ] Dinjii juu United States nahkat vagoodlit akwat gwats’an niliiPlay Audio FileUnited States Citizen
[ + ] Juu dinjii United States nahkat gwats’a’ k’eedeegwaadhat choo niliiPlay Audio FileUnited States President
[ + ] Dinjii juu Alaska nahkat geenjit gwitr’it t’agwah’in ts’a’ United States House of Representatives tee dhidiiPlay Audio FileUnited States Representative
[ + ] Dinjii juu Alaska nahkat geenjit gwitr’it t’agwah’in ts’a’ United States Senate tee dhidiiPlay Audio FileUnited States Senator
[ + ] United States nahkat gwats’a’ K’eedeegwaadhat Choo ts’aii dhidiiPlay Audio FileVice-President
[ + ] Ch’adai’ gwideegwadaghan shrineegiinlik kwaiiPlay Audio FileAmendment(s)
[ + ] Dinjii gwiteetr’irilii geenjit dehtl’yaa kat gwiriigwatPlay Audio FileVote
[ + ] Definition not given.Play Audio FileVote a Questioned Ballot
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii gwahaah’yaa kwaa ji’ vizhit dehtl’yaa neeraazhik haa oo’an nigiihahchalPlay Audio FileVote Absentee by Mail
[ + ] Definition not given.Play Audio FileVote Absentee in Person
[ + ] Dinjii juu dinjii gwitee tr’i’heelyaa geenjit dehtly’aa kat gwiigwatPlay Audio FileVoter
[ + ] Dinjii juu gwiteetr’irilii aii gwits’inyaaPlay Audio FileVoter Assistance
[ + ] Dinjii gwiteetr’i’heelyaa geenjit dehtly’aa di’iiPlay Audio FileVoter Identification Card
[ + ] Dinjii yeenaa gwiteetr’iriinlii aii geegwaandakPlay Audio FileVoter Information
[ + ] Dinjii gwiteetr’irilii gwich’eechyaa goovintl’eegiin’aiiPlay Audio FileVoter Number
[ + ] Dinjii gwiteetr’iheelyaa geenjit gwinzii veegoo’aiiPlay Audio FileVoter Qualifications
[ + ] Zhak dhat ch’oorahkat zheh dinjii deegahnyaa gitr’ii’ee ji’ dak dhat ch’oorahkat zheh daazhyaa ji’ gaa deegiindhan gwik’it vaa gwiheelyaaPlay Audio FileAppellate Court/ Court of Appeals
[ + ] Dinjii yeenaa gwiteetr’iriinlii aii geegwaandakPlay Audio FileVoter Record
[ + ] Dinjii gwiteetr’i’heelyaa geenjit doozhri’ diheentl’ooPlay Audio FileVoter Registration
[ + ] Dinjii gwiteetr’i’heelyaa geenjit doozhri’ diheentl’oo gwidehtl’yaaPlay Audio FileVoter Registration Application
[ + ] Dinjii gwiteetr’i’heelyaa geenjit doozhri’ diheentl’oo izhik gwats’a’ gwizhrih gogwi’iiPlay Audio FileVoter Registration Deadline
[ + ] Dinjii gwiteetr’iriliiPlay Audio FileVoting
[ + ] Dinjii gwiteetr’irilii izhik gwits’inyaaPlay Audio FileVoting Assistance
[ + ] Nijin geegoh’it goo’aii gwizhit dehtly’aa kat dinjii gwiteetr’iriliiPlay Audio FileVoting Booth
[ + ] Jidii k’eiich’ii vakat gwarahtrat haa gwiriigokPlay Audio FileVoting Machine
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii deek’it gwitr’it t’agwah’inPlay Audio FileVoting Official
[ + ] Juu gwah’ya’ ts’a’ vandah t’igwiizhikPlay Audio FileWitness-1
[ + ] Gwits’inyaaPlay Audio FileAssistance
[ + ] Dinjii juu gwiteetr’arahahchyaa geenjit voozhri’ dha’aii kwaa, gaa juu gwiindhan khan goovoozhri’ diriheentl’ooPlay Audio FileWrite-in Candidate
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii gwiriigok gwik’it tee ch’igiinkhe’ aii goolk’iiPlay Audio FileAudio Ballot
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii gwahaah’yaa kwaa ji’ vizhit dehtl’yaa neeraazhik zhit hahchalPlay Audio FileAbsentee ballot envelope
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii nihleets’i’ daazhyaa khan t’eegahahch’yaaPlay Audio FileBallot
[ + ] Jidii kat gwidhingwat aii veenjit tyah dha’aii zhit hiinlyaaPlay Audio FileBallot Box
[ + ] Dehtl’yaa vakat gwiraagwat giihah’yaa gwits’i’ gwizhit neeraazhikPlay Audio FileBallot Envelope
[ + ] Deegwihee’yaa gwik’it gwiheelyaa ji’ geenjit ch’agwaahkatPlay Audio FileBallot Measure
[ + ] Jii tyah t’ee deegwihee’yaa gwik’it gwiheelyaa dehtl’yaa vizhit hahchal. Aii t’ee gwiinzii t’iiyinlik kwaa ji’ khaneehaadhal ts’a’ nizii ji’ veenjit tyah dha’aii zhit haadhalPlay Audio FileBallot Scanner
[ + ] Jii dehtl’yaa giiyeetr’agwah’in, Deegwidaghan Ahtsii Choo naii ts’a’ negiiyahahchal gaa tth’aii gwiinzii shrigiyilii kwaaPlay Audio FileBill/Measure
[ + ] Vagoodlit drinPlay Audio FileBirthdate
[ + ] K’eegwiich’yaa eenjit laraa geedagantl’oo aii andaa neegagookwatPlay Audio FileBond
[ + ] Laraa gooveediriheentl’oo deegahah’yaa eenjit ch’agwaahkatPlay Audio FileBond Proposition
[ + ] Deegwideedaghan ahtsii naii tee neheehaa eenjit gwiint’aii tr’agwah’inPlay Audio FileCampaign
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii gwahaah’yaa kwaa ji’, aii gwehkii geenjit gwareheegokPlay Audio FileAbsentee Voting
[ + ] Akhagogoonyaa ts’a’ gwiteech’agahaadhakPlay Audio FileCancel/cancelled/cancellation
[ + ] Juu dinjii geenjit naheehaa aii veenjit gwiriigokPlay Audio FileCandidate
[ + ] Juu dinjii geenjit naheehaa aii deeniindhan gwadeheentl’ooPlay Audio FileCandidate Statement
[ + ] Juu dinjii geenjit niheedaa naii goodeek’itPlay Audio FileCandidates for Elected Office
[ + ] Dehtl’yaa kat gwariigok gwantl’eerahchaaPlay Audio FileCast a Ballot/ Ballot Cast/ Vote
[ + ] Definition not givenPlay Audio FileChallenged or Provisional Ballot
[ + ] Juu ch’izhii ts’aii noihshi’ niindhan aii khan gwik’it t’ihee’yaaPlay Audio FileChange in Party/ Political Affiliation
[ + ] Ch’adan gwiinch’ii ji’ dehtl’yaa kat nagwihiin’aaPlay Audio FileChange of Address
[ + ] Noozhri’ ch’ijuk needhahtsaiiPlay Audio FileChange of Name
[ + ] Jidii niindhan gwitee tr’iin’aiiPlay Audio FileChoice/Choose
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii gwagweheegok gwagwahaah’yaa kwaa ji’ vizhit dehtl’yaa oo’an nineeraazhik haa dehtl’yaa gwats’a’ nagiiyahahchalPlay Audio FileAbsentee Voting by Fax
[ + ] It’ee gehdaa tr’igiinjikPlay Audio FileClose/Closed
[ + ] Dzaa nahkat datthak Dinjii Gwats’a’ K’eedeegwaadhat naii.Play Audio FileCongress
[ + ] K’eedeegwaadhat Choo naii deenaadai’ Deegwideedaghan giltsaii aii ts’an tth’aii hee gwigwee’aaPlay Audio FileConstitution
[ + ] Deegwideedaghan ch’ijuk neegiihahtsyaaPlay Audio FileConstitution Amendment
[ + ] K’eedeegwaadhat naii datthak deegwideedaghan ch’ijuk neegahtsii eenjit khaihlan nigijyaaPlay Audio FileConstitutional Convention
[ + ] Jidii eenjit gwagwaagok eenjit gwigweechyaaPlay Audio FileCount/Counted Ballot
[ + ] Izhik gwats’a’ gwizhrih gogwii’ii aiits’a’ gwintl’eegiihahchal goo’aiiPlay Audio FileDeadline
[ + ] Izhik geelk’ii kwaa gwidehtl’yaa nijin gwintl’eegiihahchal goo’aii, izhik gwats’a’ gwizhrih gogwii’iiPlay Audio FileDeadline for Applying for Absentee Ballot
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii eenjit dagoozhri’ digiheentl’oo izhik gwats’a’ gwizhrih gogwii’iiPlay Audio FileDeadline for Registering to Vote
[ + ] Juu dinjii gwitee tr’arahahchyaa gwitr’it’agwaha’yaa eenjit dehtly’aa datthak gwiinzii shriliiPlay Audio FileDeclaration of Candidacy
[ + ] Vit’igwiin’ee geh’an gwitr’it t’agwah’in kwaaPlay Audio FileDisabled / Disability
[ + ] Dinjii Gwiteetr’arilii Gwanahkat Nih’an Goo’aiiPlay Audio FileDistrict (Election District)
[ + ] Ch’oorahkat zheh zhak gwaa’ai’Play Audio FileDistrict Court
[ + ] Ch’oorahkat zheh zhak gwaa’ai’ gwizhit dinjii ch’ooahkat niliiPlay Audio FileDistrict Court Judge
[ + ] Dinjii gwiteetr’iriheelyaa eenjit tr’agwah’in naii deek’itPlay Audio FileDivision of Elections
[ + ] Dinjii gwiteetr’iriheelyaa drin gwehkii khan gwireeheegwatPlay Audio FileEarly Voting
[ + ] Juu dinjii veenjit gwaraagok haa gwiteetr’arahchiiPlay Audio FileElect
[ + ] Nijin dinjii gwiteetr’arilii eenjit k’eegwiich’yaa t’igwii’in dai’Play Audio FileElection
[ + ] Juu dinjii gwiteetr’arilii deek’it gwats’a’ k’eedeegwaadhat naiiPlay Audio FileElection Board/Officials
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii gwi-shreedrinPlay Audio FileElection Calendar
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii gwahaah’yaa kwaa ji’ vizhit dehtl’yaa neeraazhik haa oo’an nigiihahchalPlay Audio FileAbsentee Voting by Mail
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii drinPlay Audio FileElection Day
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii geegwaandak gwidehtl’yaaPlay Audio FileElection Information
[ + ] Juu dinjii gwiteetr’arilii deek’it gwats’a’ k’eedeegwaadhat naiiPlay Audio FileElection Official
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii nats’aa teegwilnaiiPlay Audio FileElection Results
[ + ] Nats’ahts’a’ gwigwiheegok eenjit dinjii naii jyaa dagahnyaaPlay Audio FileElectioneering
[ + ] Jyaa dihee’yaa geenjit niziiPlay Audio FileEligible
[ + ] Dehtly’aa vizhit neeraazhikPlay Audio FileEnvelope
[ + ] Dehtl’yaa vakat jidii ch’agwahkat dariheentl’oo ts’a’ shreeriheelyaaPlay Audio FileForm
[ + ] Divii Zhrii ji’ juu gwiteetr’igiheelyaa eenjit khaihlok nigeheedaaPlay Audio FileGeneral Election
[ + ] K’eegwiich’yaa eenjit laraa geedagantl’oo aii nihleech’ijuk neegiiyuukwatPlay Audio FileGeneral Obligation Bonds
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii gwahah’yaa kwaa ji’ nijin gwegweheegok goo’aii gwehkii izhit niheekhaa ts’a’ khan gwiheegokPlay Audio FileAbsentee Voting in Person
[ + ] Nahkat gwats’a’ k’eedeegwaadhatPlay Audio FileGovernor
[ + ] Dinjii gwiinzii ch’iitth’ak kwaaPlay Audio FileHearing impaired
[ + ] Juu t’igwiinch’yaa gaagiheendaii eenjit gwagwaahch’inPlay Audio FileIdentification
[ + ] Dinjii gwitee tr’iheenlyaa geenjit noozhri’ dha’aii kwaa leePlay Audio FileInactive Voter Registration
[ + ] K’eegwiich’yaa gaanoondaii yiindhan ji’, dehtl’yaa kat geenjit gwadanakhwatl’ooPlay Audio FileInformation
[ + ] Dinjii naii jidii eenjit nagaaheedaa aii gwizhrih nagwagwilik ts’a’ deegwideedahghan heelyaa geenjit tr’agwagwah’inPlay Audio FileInitiative
[ + ] Dinjii ch’oozhri’ teegwiljik, k’eegwiich’yaa ch’oorahkat gwidehtl’yaa kat hee’aa eenjitPlay Audio FileInitiative Petition
[ + ] Ch’oorahkat zheh gwizhit dinjii ch’ooahkat niliiPlay Audio FileJudge
[ + ] Dinjii naii juu ch’ooahkat zheh gwizhit dinjii ch’ooahkat neeheelyaa akwat neeheelyaa kwaa ji’ geenjit dehtl’yaa kat gwiriigwat kat danakhwatl’ooPlay Audio FileJudicial Council Recommendation
[ + ] Ch’ooahkat zheh kwaii gwanahkat nih’an goo’aiiPlay Audio FileJudicial District
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii gwagwahah’yaa kwaa naii eenjit zhat dhidiiPlay Audio FileAbsentee Voting official
[ + ] Ch’ooahkat zheh gwizhit dinjii ch’ooahkat neeheelyaa geenjit nineegiiyahchiiPlay Audio FileJudicial Retention
[ + ] Ch’ooahkat zheh gwizhit dinjii ch’ooahkat neegiheelyaa akwat neegiheelyaa kwaa geenjit khaihlan nineegeejilPlay Audio FileJudicial Retention Election
[ + ] Juu Gwich’in k’yaa giinkhii aii gwits’eheenjyaa eenjit zhat heedyaaPlay Audio FileLanguage Assistance
[ + ] DeegwideedaghanPlay Audio FileLaw
[ + ] Deegwideedaghan ahtsii naii deegwideedaghan heelyaa ji’ geenjit geetr’agwagwah’inPlay Audio FileLegislation
[ + ] Deegwideedaghan deenyaa gwik’it t’igihee’yaa geenjit tr’agwagwah’inPlay Audio FileLegislative Affairs Agency Summary
[ + ] Deegwideedaghan ahtsii naii eenjit zheh goo’aiiPlay Audio FileLegislative Office/Agency
[ + ] Dzaa nahkat datthak Dinjii Gwats’a’ K’eedeegwaadhat naii.Play Audio FileLegislature
[ + ] Alaska nahkat gwats’a’ k’eedeegwaadhat ts’aii dhidii.Play Audio FileLieutenant Governor
[ + ] Neegwadadhat hee dinjii gwiteetr’agilii gwidehtl’yaa heezyaa eenjit giiyeetr’agwah’inPlay Audio FileList Maintenance
[ + ] Juu dinjii gwiteetr’iheelyaa eenjit voozhri’ danakhwatl’oo naiiPlay Audio FileList of Registered Voters
[ + ] Nijin tr’iilee geenjit goo’aiiPlay Audio FileAccessibility
[ + ] Dehtl’yaa nihts’a’ nineegaazhikPlay Audio FileMail
[ + ] Nijin nidehtl’yaa oiinjiiPlay Audio FileMailing Address
[ + ] K’eegwiich’yaa t’igwihee’yaa ch’agwahkat aii jaghaii gwakat dha’aii t’iinch’yaa izhik geenjit geegiginkhe’Play Audio FileNeutral Summary
[ + ] nijin t’igwii’in datthak gwats’aii nadhat kwaaPlay Audio FileNonpartisan
[ + ] Nijin ji’ dinjii gwiteetr’ariheelyaa geenjit khaihlan naraheedaa geegwagwaandakPlay Audio FileNotice of Election
[ + ] Juu dinjii naii gwiteetr’igeheelyaa ji’ akoo dagahaanjyaaPlay Audio FileNotice to Voters
[ + ] Jii ginjih t’ee vik’it teech’agiriheekhyaa, ts’a’ khanich’ideeree’aii t’agwarahnyaaPlay Audio FileOath
[ + ] Nijin gwitr’it’agwarah’in ts’a’ dehtl’yaa shririlii deek’it.Play Audio FileOffice (Definition 1)
[ + ] Dinjii gwiintsii veegoo’aii naii goodeek’itPlay Audio FileOffice (Definition 2)