Gwich'in Glossary

Translation Word
[ + ] Jii dehtl’yaa t’ee juu naii gwitee haak’yaa ts’a’ jidii geenjit gwik’it t’igwihee’yaa kwaii datthak danakhwatl’oo. Play Audio File Official Election Pamphlet
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii izhit gahaak’yaa kwaa ji’ gwidehtl’yaa Play Audio File Absentee Ballot Application
[ + ] Deedagwidaghan ahtsii choo naii deedagwidaghan gahtsii gehdaa tr’igiinjik Play Audio File Act
[ + ] Nijin dinjii gwiteetr’iriheelyaa geech’igidiintin Play Audio File Open
[ + ] Jii tyah t’ee deegwihee’yaa gwik’it gwiheelyaa dehtl’yaa vizhit hahchal aii t’ee gwiinzii yahah’yaa ts’a’ yiheechyaa Play Audio File Optical Scan
[ + ] Dinjii Zhuh K’yaa lihteech’ideelyaa haa gwits’iheenjyaa Play Audio File Oral Language Assistance
[ + ] Dinjii gwiteetr’ariheelyaa gwehkii tr’iilee gwiheelyaa geenjit tr’agwagwah’in Play Audio File Outreach Worker
[ + ] Dehtl’yaa kat dinjii gwiteetr’araheelyaa geenjit gwaroogit Play Audio File Paper Ballot
[ + ] Juu dinjii yiindhan yeenjit dehtl’yaa vakat gwariigok yats’a’ hahchal Play Audio File Personal Representative
[ + ] Dinjii ch’oozhri’ teegwiljik, k’eegwiich’yaa ch’oorahkat gwidehtl’yaa kat hee’aa geenjit, juu kih deelk’ii gwats’a’ k’eedeegwaadhat naii intl’eegiihahchal Play Audio File Petition
[ + ] Juu nihk’it ninjich’adhat naii khaihlok giinlii ts’a’ nihts’aii neegilzhii haa nilihts’iginyaa Play Audio File Political Party Affiliation
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii deek’it gwitr’it t’agwah’in Play Audio File Poll Worker
[ + ] Nijin dinjii gwiteetr’arilii deek’it nineegwiidhat dai’ dahkhyuk t’igihee’yaa gwik’it t’igihee’yaa Play Audio File Polling Place Hours/Poll Hours
[ + ] K’eegwiich’yaa gwit’eegwahch’yaa giineech’adaahkhan Play Audio File Addendum(s)
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii gwideek’it Play Audio File Polling Place/Poll
[ + ] Dehtl’yaa heendaa veenjit gwaroonkwat igwiheech’yaa eenjit kat gaaraht’an Play Audio File Postage Stamp
[ + ] Dehtl’yaa vizhit neeraazhik heendaa eenjit izhik drin giiyaagwiigwat Play Audio File Postmark
[ + ] Dehtl’yaa vizhit neeraazhik heendaa eenjit izhik drin giiyaagwiigwat Play Audio File Postmarked
[ + ] Dinjii gwiteetr’aheelyaa aii geenjit dehtl’yaa kat gavoozhri’ danakhwatl’oo Play Audio File Precinct Register
[ + ] Juu tr’ookit gwiteetr’ariheelyaa naii eenjit khaihlan nariheedaa Play Audio File Primary Election
[ + ] Jidii deegwihee’yaa giindhan eenjit ch’adagaantl’oo ts’a’ gwintl’eegiiyahchaa Play Audio File Proposal
[ + ] Deegwideedaghan deegiihah’yaa giindhan eenjit ch’adagaantl’oo ts’a’ gwintl’eegiiyahchaa Play Audio File Proposed Law
[ + ] Jidii deegwihee’yaa giindhan eenjit ch’adagaantl’oo ts’a’ gwintl’eegiiyahchaa Play Audio File Proposition
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii aii kat noozhri’ dha’aii kwaa ji’, geenjit ch’oorahkat dehtl’yaa shriheenlyaa Play Audio File Questioned Ballot
[ + ] Alaska nahkat gwich’in nilii Play Audio File Alaska Resident
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii aii kat noozhri’ dha’aii kwaa ji’, geenjit ch’oorahkat dehtl’yaa shriheenlyaa ts’a’ dehtl’yaa vizhit neeraazhik zhit hahchal Play Audio File Questioned Ballot Envelope
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii aii kat noozhri’ dha’aii kwaa ji’, geenjit ch’oorahkat dehtl’yaa kat dinjii gwiteetr’arilii eenjit gwihiingwat Play Audio File Questioned Voting
[ + ] Nijin deegwideedaghan ahtsii choo naii deegwideedaghan giltsaii, aii dinjii gwiteetr’ilii naii deegwideedaghan heelyaa akwat heelyaa kwaa giheenjyaa ts’a’ aii geenjit gwigwiheegok. Play Audio File Referendum
[ + ] Geedoodaraantan zheh gwizhit juu geenjit nizii gwiteetr’agilii Play Audio File Regional Educational Attendance Area Election (REAA)
[ + ] Dinjii Gwiteetr’arilii Gwanahkat Nih’an Goo’aii gooveenjit zheh goo’aii Play Audio File Regional Elections Office
[ + ] dinjii gwit’eetr’arilii geenjit dehtl’yaa kat noozhri’ niin’aii Play Audio File Register to Vote
[ + ] Juu dinjii gwit’eetr’arilii aii geenjit ch’adai’ hee voozhri’ dha’aii Play Audio File Registered Voter
[ + ] Dinjii juu dehtly’aa gwinzii shrinlik ji’ geenjit aii dehtl’yaa nah’in Play Audio File Registrar
[ + ] Dagoozhri’ nigihee’aa izhik gwats’a’ gwizhrih gogwii’ii Play Audio File Registration Deadline
[ + ] Dinjii nijin vizheh goo’aii Play Audio File Residence
[ + ] Nihleech’ijuk ji’ gaa khan gwihiingok Play Audio File Alternative voting methods
[ + ] Aii dinjii nijin vizheh goo’aii Play Audio File Residence Address
[ + ] Nats’aa deegwiindhan gwik’it gwiheelyaa ji’, geenjit dehtl’yaa kat nagwagwa’ak ts’a’ gwintl’eegiihahchaa Play Audio File Resolution
[ + ] Dehtl’yaa diits’a’ nagahtsuu eenjit dehtl’yaa vizhit neeraazhik tr’iilee vakat ch’adanakhwatl’oo oo’an neeheendaa geenjit vizhit iltsuu Play Audio File Return Mailing Envelope
[ + ] Dinjii Gwiteetr’irilii Gwidehtl’yaa K’it T’iinch’yaa Play Audio File Sample Ballot
[ + ] Nahkat Nih’an Goo’aii Gwizhit Geedoogadaantan Geenjit Kih Giilk’ii Play Audio File School Board
[ + ] Dehtl’yaa vakat gwiraagwat giihah’yaa gwits’i’ gwizhit neeraazhik Play Audio File Secrecy Sleeve
[ + ] Dehtl’yaa shrigiinlik kat dagoozhri’ dagantl’oo Play Audio File Sign the Form/Sign the Application
[ + ] Naagiheendaii eenjit dehtl’yaa kat ch’agahaadhat Play Audio File Signature
[ + ] Vakhaii, ilts’ik, akwat vit’igwiin’ee geh’an dinjii gwiteetr’irilii deek’it nahaii kwaa, aii geenjit dehtl’yaa gwanlii shrigiinlik Play Audio File Special Needs Ballot
[ + ] Vit’igwiin’ee naii nihleech’ijuk gwigwiigok eenjit jidii t’eegahahch’yaa gwanlii Play Audio File Special Needs Voting
[ + ] Gwideegwadaghan ch’ijuk shrineegiiheelyaa Play Audio File Amend
[ + ] Vakat gwariigok gwidehtl’yaa iizuu dai’, chan hee ch’izhii dehtl’yaa shreegiheelyaa goo’aii Play Audio File Spoiled Ballot
[ + ] Alaska-nahkat K’eedeegwaadhat Choo naii deenaadai’ Deegwideedaghan giltsaii aii ts’an tth’aii hee gwigwee’aa Play Audio File State Constitution
[ + ] Alaska Nahkat Representative Nilii Play Audio File State Representative
[ + ] Alaska Nahkat Senator Nilii Play Audio File State Senator
[ + ] Ginjik haa jaghaii dinjii gitr’ii’ee nyaa Play Audio File Statement in Opposition
[ + ] Ginjik haa jaghaii dinjii geet’iindhan nyaa Play Audio File Statement in Support
[ + ] Jii deegwideedaghan dhidlit ji’ Alaska nahkat naii deegwahtsii gwagoohookwat Play Audio File Statement of Costs
[ + ] Ch’oorahkat Zheh Dak Gwaa’ai’ T’eh Goo’aii Play Audio File Superior Court
[ + ] Ch’oorahkat Zheh Dak Gwaa’ai’ T’eh Goo’aii Gwizhit Dinjii Ch’ooahkat Nilii Play Audio File Superior Court Judge
[ + ] Ch’ooahkat Zheh Dak Gwaa’ai’ Play Audio File Supreme Court
[ + ] Deegwideedaghan ch’ijuk t’iheech’yaa geenjit eetr’agwagwah’in Play Audio File Amend Current Law
[ + ] Ch’oorahkat Zheh Dak Gwaa’ai’ Gwizhit Dinjii Ch’ooahkat Nilii Play Audio File Supreme Court Judge
[ + ] Gooheenkwat kwaa ts’a’ khan gwats’a’ ch’ahahlaii Play Audio File Toll Free (number)
[ + ] Jidii k’eiich’ii vakat gwarahtrat haa gwiriigok Play Audio File Touch Screen Ballot
[ + ] U.S. Nahkat K’eedeegwaadhat Choo naii deenaadai’ Deegwideedaghan giltsaii aii ts’an tth’aii hee gwigwee’aa Play Audio File U.S. Constitution
[ + ] Dinjii andah geegiginkii kwaa Play Audio File Undeclared
[ + ] Dinjii juu United States nahkat vagoodlit akwat gwats’an nilii Play Audio File United States Citizen
[ + ] Juu dinjii United States nahkat gwats’a’ k’eedeegwaadhat choo nilii Play Audio File United States President
[ + ] Dinjii juu Alaska nahkat geenjit gwitr’it t’agwah’in ts’a’ United States House of Representatives tee dhidii Play Audio File United States Representative
[ + ] Dinjii juu Alaska nahkat geenjit gwitr’it t’agwah’in ts’a’ United States Senate tee dhidii Play Audio File United States Senator
[ + ] United States nahkat gwats’a’ K’eedeegwaadhat Choo ts’aii dhidii Play Audio File Vice-President
[ + ] Ch’adai’ gwideegwadaghan shrineegiinlik kwaii Play Audio File Amendment(s)
[ + ] Dinjii gwiteetr’irilii geenjit dehtl’yaa kat gwiriigwat Play Audio File Vote
[ + ] Definition not given. Play Audio File Vote a Questioned Ballot
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii gwahaah’yaa kwaa ji’ vizhit dehtl’yaa neeraazhik haa oo’an nigiihahchal Play Audio File Vote Absentee by Mail
[ + ] Definition not given. Play Audio File Vote Absentee in Person
[ + ] Dinjii juu dinjii gwitee tr’i’heelyaa geenjit dehtly’aa kat gwiigwat Play Audio File Voter
[ + ] Dinjii juu gwiteetr’irilii aii gwits’inyaa Play Audio File Voter Assistance
[ + ] Dinjii gwiteetr’i’heelyaa geenjit dehtly’aa di’ii Play Audio File Voter Identification Card
[ + ] Dinjii yeenaa gwiteetr’iriinlii aii geegwaandak Play Audio File Voter Information
[ + ] Dinjii gwiteetr’irilii gwich’eechyaa goovintl’eegiin’aii Play Audio File Voter Number
[ + ] Dinjii gwiteetr’iheelyaa geenjit gwinzii veegoo’aii Play Audio File Voter Qualifications
[ + ] Zhak dhat ch’oorahkat zheh dinjii deegahnyaa gitr’ii’ee ji’ dak dhat ch’oorahkat zheh daazhyaa ji’ gaa deegiindhan gwik’it vaa gwiheelyaa Play Audio File Appellate Court/ Court of Appeals
[ + ] Dinjii yeenaa gwiteetr’iriinlii aii geegwaandak Play Audio File Voter Record
[ + ] Dinjii gwiteetr’i’heelyaa geenjit doozhri’ diheentl’oo Play Audio File Voter Registration
[ + ] Dinjii gwiteetr’i’heelyaa geenjit doozhri’ diheentl’oo gwidehtl’yaa Play Audio File Voter Registration Application
[ + ] Dinjii gwiteetr’i’heelyaa geenjit doozhri’ diheentl’oo izhik gwats’a’ gwizhrih gogwi’ii Play Audio File Voter Registration Deadline
[ + ] Dinjii gwiteetr’irilii Play Audio File Voting
[ + ] Dinjii gwiteetr’irilii izhik gwits’inyaa Play Audio File Voting Assistance
[ + ] Nijin geegoh’it goo’aii gwizhit dehtly’aa kat dinjii gwiteetr’irilii Play Audio File Voting Booth
[ + ] Jidii k’eiich’ii vakat gwarahtrat haa gwiriigok Play Audio File Voting Machine
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii deek’it gwitr’it t’agwah’in Play Audio File Voting Official
[ + ] Juu gwah’ya’ ts’a’ vandah t’igwiizhik Play Audio File Witness-1
[ + ] Gwits’inyaa Play Audio File Assistance
[ + ] Dinjii juu gwiteetr’arahahchyaa geenjit voozhri’ dha’aii kwaa, gaa juu gwiindhan khan goovoozhri’ diriheentl’oo Play Audio File Write-in Candidate
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii gwiriigok gwik’it tee ch’igiinkhe’ aii goolk’ii Play Audio File Audio Ballot
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii gwahaah’yaa kwaa ji’ vizhit dehtl’yaa neeraazhik zhit hahchal Play Audio File Absentee ballot envelope
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii nihleets’i’ daazhyaa khan t’eegahahch’yaa Play Audio File Ballot
[ + ] Jidii kat gwidhingwat aii veenjit tyah dha’aii zhit hiinlyaa Play Audio File Ballot Box
[ + ] Dehtl’yaa vakat gwiraagwat giihah’yaa gwits’i’ gwizhit neeraazhik Play Audio File Ballot Envelope
[ + ] Deegwihee’yaa gwik’it gwiheelyaa ji’ geenjit ch’agwaahkat Play Audio File Ballot Measure
[ + ] Jii tyah t’ee deegwihee’yaa gwik’it gwiheelyaa dehtl’yaa vizhit hahchal. Aii t’ee gwiinzii t’iiyinlik kwaa ji’ khaneehaadhal ts’a’ nizii ji’ veenjit tyah dha’aii zhit haadhal Play Audio File Ballot Scanner
[ + ] Jii dehtl’yaa giiyeetr’agwah’in, Deegwidaghan Ahtsii Choo naii ts’a’ negiiyahahchal gaa tth’aii gwiinzii shrigiyilii kwaa Play Audio File Bill/Measure
[ + ] Vagoodlit drin Play Audio File Birthdate
[ + ] K’eegwiich’yaa eenjit laraa geedagantl’oo aii andaa neegagookwat Play Audio File Bond
[ + ] Laraa gooveediriheentl’oo deegahah’yaa eenjit ch’agwaahkat Play Audio File Bond Proposition
[ + ] Deegwideedaghan ahtsii naii tee neheehaa eenjit gwiint’aii tr’agwah’in Play Audio File Campaign
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii gwahaah’yaa kwaa ji’, aii gwehkii geenjit gwareheegok Play Audio File Absentee Voting
[ + ] Akhagogoonyaa ts’a’ gwiteech’agahaadhak Play Audio File Cancel/cancelled/cancellation
[ + ] Juu dinjii geenjit naheehaa aii veenjit gwiriigok Play Audio File Candidate
[ + ] Juu dinjii geenjit naheehaa aii deeniindhan gwadeheentl’oo Play Audio File Candidate Statement
[ + ] Juu dinjii geenjit niheedaa naii goodeek’it Play Audio File Candidates for Elected Office
[ + ] Dehtl’yaa kat gwariigok gwantl’eerahchaa Play Audio File Cast a Ballot/ Ballot Cast/ Vote
[ + ] Definition not given Play Audio File Challenged or Provisional Ballot
[ + ] Juu ch’izhii ts’aii noihshi’ niindhan aii khan gwik’it t’ihee’yaa Play Audio File Change in Party/ Political Affiliation
[ + ] Ch’adan gwiinch’ii ji’ dehtl’yaa kat nagwihiin’aa Play Audio File Change of Address
[ + ] Noozhri’ ch’ijuk needhahtsaii Play Audio File Change of Name
[ + ] Jidii niindhan gwitee tr’iin’aii Play Audio File Choice/Choose
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii gwagweheegok gwagwahaah’yaa kwaa ji’ vizhit dehtl’yaa oo’an nineeraazhik haa dehtl’yaa gwats’a’ nagiiyahahchal Play Audio File Absentee Voting by Fax
[ + ] It’ee gehdaa tr’igiinjik Play Audio File Close/Closed
[ + ] Dzaa nahkat datthak Dinjii Gwats’a’ K’eedeegwaadhat naii. Play Audio File Congress
[ + ] K’eedeegwaadhat Choo naii deenaadai’ Deegwideedaghan giltsaii aii ts’an tth’aii hee gwigwee’aa Play Audio File Constitution
[ + ] Deegwideedaghan ch’ijuk neegiihahtsyaa Play Audio File Constitution Amendment
[ + ] K’eedeegwaadhat naii datthak deegwideedaghan ch’ijuk neegahtsii eenjit khaihlan nigijyaa Play Audio File Constitutional Convention
[ + ] Jidii eenjit gwagwaagok eenjit gwigweechyaa Play Audio File Count/Counted Ballot
[ + ] Izhik gwats’a’ gwizhrih gogwii’ii aiits’a’ gwintl’eegiihahchal goo’aii Play Audio File Deadline
[ + ] Izhik geelk’ii kwaa gwidehtl’yaa nijin gwintl’eegiihahchal goo’aii, izhik gwats’a’ gwizhrih gogwii’ii Play Audio File Deadline for Applying for Absentee Ballot
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii eenjit dagoozhri’ digiheentl’oo izhik gwats’a’ gwizhrih gogwii’ii Play Audio File Deadline for Registering to Vote
[ + ] Juu dinjii gwitee tr’arahahchyaa gwitr’it’agwaha’yaa eenjit dehtly’aa datthak gwiinzii shrilii Play Audio File Declaration of Candidacy
[ + ] Vit’igwiin’ee geh’an gwitr’it t’agwah’in kwaa Play Audio File Disabled / Disability
[ + ] Dinjii Gwiteetr’arilii Gwanahkat Nih’an Goo’aii Play Audio File District (Election District)
[ + ] Ch’oorahkat zheh zhak gwaa’ai’ Play Audio File District Court
[ + ] Ch’oorahkat zheh zhak gwaa’ai’ gwizhit dinjii ch’ooahkat nilii Play Audio File District Court Judge
[ + ] Dinjii gwiteetr’iriheelyaa eenjit tr’agwah’in naii deek’it Play Audio File Division of Elections
[ + ] Dinjii gwiteetr’iriheelyaa drin gwehkii khan gwireeheegwat Play Audio File Early Voting
[ + ] Juu dinjii veenjit gwaraagok haa gwiteetr’arahchii Play Audio File Elect
[ + ] Nijin dinjii gwiteetr’arilii eenjit k’eegwiich’yaa t’igwii’in dai’ Play Audio File Election
[ + ] Juu dinjii gwiteetr’arilii deek’it gwats’a’ k’eedeegwaadhat naii Play Audio File Election Board/Officials
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii gwi-shreedrin Play Audio File Election Calendar
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii gwahaah’yaa kwaa ji’ vizhit dehtl’yaa neeraazhik haa oo’an nigiihahchal Play Audio File Absentee Voting by Mail
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii drin Play Audio File Election Day
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii geegwaandak gwidehtl’yaa Play Audio File Election Information
[ + ] Juu dinjii gwiteetr’arilii deek’it gwats’a’ k’eedeegwaadhat naii Play Audio File Election Official
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii nats’aa teegwilnaii Play Audio File Election Results
[ + ] Nats’ahts’a’ gwigwiheegok eenjit dinjii naii jyaa dagahnyaa Play Audio File Electioneering
[ + ] Jyaa dihee’yaa geenjit nizii Play Audio File Eligible
[ + ] Dehtly’aa vizhit neeraazhik Play Audio File Envelope
[ + ] Dehtl’yaa vakat jidii ch’agwahkat dariheentl’oo ts’a’ shreeriheelyaa Play Audio File Form
[ + ] Divii Zhrii ji’ juu gwiteetr’igiheelyaa eenjit khaihlok nigeheedaa Play Audio File General Election
[ + ] K’eegwiich’yaa eenjit laraa geedagantl’oo aii nihleech’ijuk neegiiyuukwat Play Audio File General Obligation Bonds
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii gwahah’yaa kwaa ji’ nijin gwegweheegok goo’aii gwehkii izhit niheekhaa ts’a’ khan gwiheegok Play Audio File Absentee Voting in Person
[ + ] Nahkat gwats’a’ k’eedeegwaadhat Play Audio File Governor
[ + ] Dinjii gwiinzii ch’iitth’ak kwaa Play Audio File Hearing impaired
[ + ] Juu t’igwiinch’yaa gaagiheendaii eenjit gwagwaahch’in Play Audio File Identification
[ + ] Dinjii gwitee tr’iheenlyaa geenjit noozhri’ dha’aii kwaa lee Play Audio File Inactive Voter Registration
[ + ] K’eegwiich’yaa gaanoondaii yiindhan ji’, dehtl’yaa kat geenjit gwadanakhwatl’oo Play Audio File Information
[ + ] Dinjii naii jidii eenjit nagaaheedaa aii gwizhrih nagwagwilik ts’a’ deegwideedahghan heelyaa geenjit tr’agwagwah’in Play Audio File Initiative
[ + ] Dinjii ch’oozhri’ teegwiljik, k’eegwiich’yaa ch’oorahkat gwidehtl’yaa kat hee’aa eenjit Play Audio File Initiative Petition
[ + ] Ch’oorahkat zheh gwizhit dinjii ch’ooahkat nilii Play Audio File Judge
[ + ] Dinjii naii juu ch’ooahkat zheh gwizhit dinjii ch’ooahkat neeheelyaa akwat neeheelyaa kwaa ji’ geenjit dehtl’yaa kat gwiriigwat kat danakhwatl’oo Play Audio File Judicial Council Recommendation
[ + ] Ch’ooahkat zheh kwaii gwanahkat nih’an goo’aii Play Audio File Judicial District
[ + ] Dinjii gwiteetr’arilii gwagwahah’yaa kwaa naii eenjit zhat dhidii Play Audio File Absentee Voting official
[ + ] Ch’ooahkat zheh gwizhit dinjii ch’ooahkat neeheelyaa geenjit nineegiiyahchii Play Audio File Judicial Retention
[ + ] Ch’ooahkat zheh gwizhit dinjii ch’ooahkat neegiheelyaa akwat neegiheelyaa kwaa geenjit khaihlan nineegeejil Play Audio File Judicial Retention Election
[ + ] Juu Gwich’in k’yaa giinkhii aii gwits’eheenjyaa eenjit zhat heedyaa Play Audio File Language Assistance
[ + ] Deegwideedaghan Play Audio File Law
[ + ] Deegwideedaghan ahtsii naii deegwideedaghan heelyaa ji’ geenjit geetr’agwagwah’in Play Audio File Legislation
[ + ] Deegwideedaghan deenyaa gwik’it t’igihee’yaa geenjit tr’agwagwah’in Play Audio File Legislative Affairs Agency Summary
[ + ] Deegwideedaghan ahtsii naii eenjit zheh goo’aii Play Audio File Legislative Office/Agency
[ + ] Dzaa nahkat datthak Dinjii Gwats’a’ K’eedeegwaadhat naii. Play Audio File Legislature
[ + ] Alaska nahkat gwats’a’ k’eedeegwaadhat ts’aii dhidii. Play Audio File Lieutenant Governor
[ + ] Neegwadadhat hee dinjii gwiteetr’agilii gwidehtl’yaa heezyaa eenjit giiyeetr’agwah’in Play Audio File List Maintenance
[ + ] Juu dinjii gwiteetr’iheelyaa eenjit voozhri’ danakhwatl’oo naii Play Audio File List of Registered Voters
[ + ] Nijin tr’iilee geenjit goo’aii Play Audio File Accessibility
[ + ] Dehtl’yaa nihts’a’ nineegaazhik Play Audio File Mail
[ + ] Nijin nidehtl’yaa oiinjii Play Audio File Mailing Address
[ + ] K’eegwiich’yaa t’igwihee’yaa ch’agwahkat aii jaghaii gwakat dha’aii t’iinch’yaa izhik geenjit geegiginkhe’ Play Audio File Neutral Summary
[ + ] nijin t’igwii’in datthak gwats’aii nadhat kwaa Play Audio File Nonpartisan
[ + ] Nijin ji’ dinjii gwiteetr’ariheelyaa geenjit khaihlan naraheedaa geegwagwaandak Play Audio File Notice of Election
[ + ] Juu dinjii naii gwiteetr’igeheelyaa ji’ akoo dagahaanjyaa Play Audio File Notice to Voters
[ + ] Jii ginjih t’ee vik’it teech’agiriheekhyaa, ts’a’ khanich’ideeree’aii t’agwarahnyaa Play Audio File Oath
[ + ] Nijin gwitr’it’agwarah’in ts’a’ dehtl’yaa shririlii deek’it. Play Audio File Office (Definition 1)
[ + ] Dinjii gwiintsii veegoo’aii naii goodeek’it Play Audio File Office (Definition 2)