Paano ka makakatulong?

Kumukuha nang nagsasalita ng dalawang wika ang Division ng Eleksyon sa bawa’t panahon ng eleksyon para makapagbigay ng tulong sa linguage sa mga botante. Kung ikaw ay matatas ang pag-I-Ingles at isa sa mga linguahe ng Katutubo ng Alaska, Tagalog, o Español, at nais magsilbing dalawang linguaheng taga-rehistro ng botante, mga trabahador na taga-abot sa mga nangangailangan at trabahador sa botohan, makipag-ugnayan sa Opinang Pangrehiyon ng Eleskyon para sa inyong lugar para kumumpleto at mag-sumite ng aming aplikasyon para sa dalawang linguaheng trabahador sa eleksyon.