State Home Page
 Home   Contact Us   Email Us  
Banner
spacer
State of Alaska >  Division of Elections >  Language Assistance >  Tagalog (Filipino)

Filipino (Tagalog) Impormasyon

Sample Ballot

Halimbawang Balota

    Archived

Polyeto Para sa Impormasyon ng Botante

Public Service Announcement

Prior Years Public Service Announcement (Audio files)

   Home   Webmaster   Site Map   Disclaimer