State Home Page
 Home   Contact Us   Email Us  
Banner
spacer
State of Alaska >  Division of Elections >  Language Assistance >  Tagalog (Filipino)

Filipino (Tagalog) Impormasyon

Sample Ballot

Halimbawang Balota


Polyeto Para sa Impormasyon ng Botante

Public Service Announcement

Prior Years Public Service Announcement (Audio files)

   Home   Webmaster   Site Map   Disclaimer